FORD Go Further

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ประจำปี 2017 เชิญชวนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรม

งานประกวดสุดยอดนวัตกรรม หรือ  “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 670,000 บาท โครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ของฟอร์ดเป็นเวทีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่การเปิดโครงการครั้งแรกในปี 2558 ในปีนี้โครงการพร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาได้แสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

สำหรับโครงการในปีนี้ มีกติกาตามรายละเอียดดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. หรือ ปวส. ทั่วประเทศ

2.ส่งผลงานรูปแบบของทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแลและลงนามรับรองยืนยันสิทธิ์

4.ผู้ส่งผลงานต้องดาวน์โหลด Go Further Innovator Scholarship 2017 ผ่าน www.tvburabha.com พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน

5.ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมแล้ว) มาทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่ 246/8  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Go Further Innovator Scholarship 2017)

6.พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ event@tvburabha.com

โครงการ Go Further Innovator Scholarship 2017 เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคมจนถึง 30 กันยายน  2560 โดยคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาเอกสารและคณะกรรมการจะประกาศผลผู้เข้ารอบจำนวน 20  ทีมวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ทาง เว็บไซต์ www.tvburabha.com  ทีมที่ได้รับการคัดเลือกต้องติดต่อกลับผู้ประสานงานโครงการฯ* เพื่อยืนยันสิทธิ์และยืนยันการ่วมส่งผลงานสิงประดิษฐ์ภายในระยะเวลา 3 วัน นอกจากนี้ นักเรียนที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่  Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย

 

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed