TOYOTA เมืองสีเขียว 2017

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พาคณะครู เยาวชน และตัวแทนชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นจากการทำกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะ โลกร้อน
กิจกรรมเพื่อสังคมของ โตโยต้า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ซึ่ง โตโยต้า เองได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลา 55 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 12 ปี จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 5 ด้าน ดังนี้
-การลดใช้ไฟฟ้า
-การลดขยะ
-การเดินทางอย่างยั่งยืน
-การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
-การอนุรักษ์น้ำ
ภายหลังจากการเปิดตัว 20 โรงเรียน และ 20 ชุมชน ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12
เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ผู้เข้าแข่งขันได้เข้าร่วมการสัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึงการเข้าค่าย และได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง โดยผลของการประกวดกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 12 มีดังนี้
ประเภทโรงเรียน ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการกันตังพิทยากร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”
ประเภทชุมชน ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านม่อนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสาง
อ.เมือง จ.พะเยา จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจ ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed