เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Report) ประจำปีพ.ศ. 2564 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอัจฉริยะควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสวัสดิการทางสังคมการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสานต่อปณิธานองค์กรในการสร้างคุณค่าแก่สังคม พร้อมเร่งเครื่องสู่การเป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก มุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดและเป็นกลางทางคาร์บอน   

ในปีพ.ศ. 2564 เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าขยายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในด้านพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำทั่วทั้งโลก และห่วงโซ่ระบบนิเวศหมุนเวียนคาร์บอนต่ำที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบซัพพลายเชน การผลิตรถยนต์ การขนส่งและโลจิสติกส์ การขาย ไปจนถึงการทำลายแยกชิ้นส่วนและการรีไซเคิล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดทั้งกระบวนการ       

แพลตฟอร์มโมดูลาร์อัจฉริยะ GWM L.E.M.O.N DHT Hybrid ในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตรถยนต์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ดำเนินมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ยกระดับและปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น สถานีบำบัดน้ำเสีย สถานีบำบัดก๊าซเสีย และเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับข้อจำกัดด้านการปล่อยมลพิษ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกำจัดของเสียอันตรายอย่างเต็มรูปแบบ 100% ตัวอย่างเช่นที่ศูนย์กลางการผลิตของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในมณฑลเหอเป่ย์ สามารถควบคุมและลดค่าความเน่าเสียของน้ำเสียจากสารเคมี (COD) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ต่ำกว่า 300 มก./ลิตร หรือคิดเป็น 60% จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 500 มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนต่ำกว่า 40.5 มก./ลิตร หรือคิดเป็น 90% จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 45 มก./ลิตร ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ใช่มีเทน (NMHC) ต่ำกว่า 35 มก./ลบ.ม. หรือคิดเป็น 70% จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50 มก./ลบ.ม. และยังสามารถลดการปล่อยของเสียอันตรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สามารถลดการผลิตกากตะกอนลงได้ 20% และลดการผลิตเศษผงสีลงได้ 15% 

สำหรับด้านการใช้พลังงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในการใช้พลังงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงอัตราการใช้ก๊าซแห้ง การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของห้องพ่นสี โดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้เข้าไปปรับปรุงกระบวนการเคลือบสีและการใช้ก๊าซแห้งภายในโรงงานผลิตรถยนต์ทั่วประเทศจีน ทำให้สามารถลดการปล่อยความร้อนตลอดทั้งปีลงได้ 24% และลดการใช้ก๊าซลงได้ 1,784ลบ.ม./ชม. นอกจากนี้ ด้วยมาตรการอนุรักษ์น้ำ เช่น การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเสียและการนำน้ำในบ่อบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้มากกว่าหนึ่งล้านตัน ขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมาเกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด โดยได้จัดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังสุทธิ 263 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งสิ้น 71.27 ล้านกิโลวัตต์       

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed