“ค่าของแผ่นดิน”

โครงการฮอนด้าเมืองไทยปลอดภัย โดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากการดำเนินกิจกรรมและรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ

ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดเผยว่า “รางวัลค่าของแผ่นดินถือเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่องถึง 33 ปี ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัย ที่ผ่านมาเราได้บุกเบิกการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ภายใต้โครงการฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย (Safety Thailand) ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการผลิตครูฝึกขับขี่ปลอดภัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยในทุกภูมิภาคโดยร่วมมือกับร้านผู้จำหน่ายฯ สถานศึกษา และหน่วยงานของภาครัฐ รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง และจากนี้ไปเราก็จะยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละตามแนวทางของฮอนด้ามอเตอร์ที่ต้องการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากยานยนต์ฮอนด้าลดครึ่งหนึ่งภายในปี 2030”

สำหรับโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 1989 ตั้งแต่ยุคของบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และดำเนินการมาจนมาถึงปัจจุบันในนามของ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยมีจุดเริ่มต้นจากการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นและนำความรู้ รวมถึงวิธีการที่ได้รับมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทยและพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย โดยหลักสูตรที่ทำการอบรมประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานจนไปถึงระดับครูฝึก อาทิ หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ (PDSA), หลักสูตรขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรสำหรับสอบใบขับขี่, หลักสูตรรถบิ๊กไบค์, หลักสูตรรถวิบาก รวมไปถึงหลักสูตรครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึก ล่าสุดยังได้เปิดโครงการฝึกทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุหรือ Accident Prediction Training (APT) ทางออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

นอกจากหลักสูตรต่างๆ แล้ว ฮอนด้ายังได้สร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยขนาดใหญ่ (Honda Safety Riding Park/Center) ถึง 4 แห่ง ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับคนไทย เช่นเดียวกับการรณรงค์แคมเปญ Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ และแคมเปญส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อก Helmet Society (โครงการสังคมหัวแข็ง)

ทั้งนี้ การประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับชาติที่รัฐบาลไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หรือชุมชนที่ทำคุณประโยขน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะของจิตอาสา ด้วยความสมัครใจ มีความเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ โดยมีคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และด้านการสร้างสรรค์สื่อ โดยทางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลเมื่อเร็วๆ นี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Safety Thailand และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้ที่เว็บไซต์ www.hondasafetythailand.com

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed